Menu

O  czasopiśmie

 

Nawet bardzo pobieżny przegląd polskich czasopism teologicznych zajmujących się tematyką pastoralną pokazuje, że nie mamy w Polsce profesjonalnego periodyku poświęconego zagadnieniom teologii praktycznej, jak nazywa się często dyscyplinę teologii pastoralnej. Więcej, sygnalizuje także konieczność dopracowania terminologii, jaką posługują się teologowie w Polsce.
Przy tym coraz mocniej jawi się konieczność zmiany świadomości duszpasterzy, pozwalającej im na przestawienie się z myślenia schematycznego, bezkrytycznego, na myślenie otwarte, poszukujące, kierujące się motywem służby Ewangelii.
„Teologia Praktyczna” - wznawiające swój byt czasopismo fachowe - jest zaproszeniem do ożywienia i rozwoju tej dyscypliny teologicznej, tak konsekwentnie w Polsce nie uprawianej.
„Teologia Praktyczna” jest kontynuacją w nowym kształcie przedwojennego czasopisma o tym samym tytule. Tom pierwszy (patrz: „Teologia Praktyczna” [reprint]) jest wierną kopią trzech przedwojennych zeszytów z 1939 r.

Niezmiernie ciekawa inicjatywa wydawnicza okresu międzywojennego, która zaowocowała powołaniem w 1939 r. kwartalnika „Teologia Praktyczna”, pochodziła ze środowiska księży profesorów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Ówczesny rektor tej kościelnej uczelni, ks. Kazimierz Kowalski, redagujący nowe czasopismo o tak współcześnie brzmiącym tytule, pragnął - w duchu epoki - wyjść naprzeciw potrzebom duszpasterza, który obciążony codziennymi obowiązkami, nie potrafi dzisiaj już zdobyć się ani na systematyczne zgłębienie nowszych traktatów teologicznych, ani też na wszechstronne zastosowanie współczesnych zdobyczy świętej nauki, ani wreszcie na samodzielne rozwiązanie, w świetle zasad wiary, problematyki współczesnego w szalonym tempie przeobrażającego się życia ludzkiego (TP 1/1939 s. 3).

Podjęta przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu idea kontynuacji przedwojennego czasopisma „Teologia Praktyczna” w nowym kształcie, pragnie przyczynić się do stworzenia kolejnej płaszczyzny prezentowania inspiracji pastoralnych, głębiej osadzonych w naukowej refleksji teologicznej.
W tym duchu redakcja czasopisma zamierza prezentować dorobek naukowy osób związanych nie tylko z poznańskim środowiskiem uniwersyteckim, ale także przedstawicieli innych ośrodków akademickich, zwłaszcza tych, którzy widzą potrzebę umacniania naukowego statusu teologii pastoralnej w Polsce.


CzasopismoTeologia Praktyczna jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)  oraz otwartej platformie czasopism naukowych PRESSto na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod adresem: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp