Menu

Informacje dla autorów

 

 1. W założeniu, każdego roku będzie się ukazywał jeden tom czasopisma.
 2. Materiały należy składać do końca kwietnia danego roku.
 3. Tekst artykułu (do 30 000 znaków) należy dostarczyć w programie Word (zapisane jako Rich Text Format), czcionką Times New Roman 12 punktów.
 4. Wszystkie teksty cytowane w artykule umieścić w kursywie bez stosowania cudzysłowu.
 5. Nie stosować pogrubień, podkreśleń ani innych zmian wielkości czcionki.
 6. Do tekstu należy dołączyć tłumaczenie tytułu w języku niemieckim i angielskim, a także umieszczony na końcu spis bibliografii oraz krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim.
 7. Podać krótką notę biograficzna (tytuł, stopień naukowy, afiliację i e-mail).
 8. Autorzy muszą przestrzegać przepisów wynikających z "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.).
 9. Przykłady opisu bibliograficznego:

  druk zwarty,
  R. Pisula: Odpusty w misterium Kościoła. Źródła, natura, praktyka. Poznań 2001 s. 8-16.

  artykuł w czasopiśmie,
  J. K. Pytel: Czesława Miłosza przekład Apokalipsy czytany przez biblistę. „Poznańskie Studia Teologiczne”. T. 9: 2000 s. 43-52.
  H. Markiewiczowa: Rodzina i jej wpływ na religijne postawy dzieci w literaturze pedagogicznej. Próba zarysu historycznego. „Studia Theologica Varsaviensia”. R. 38: 2000 nr 1 s. 201-215.

  artykuł w pracy zbiorowej,
  R. Rogowski: Kościół zagubiony. W: Katolicyzm na przełomie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje. Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu 21-23 listopada 2000 roku. Pod redakcją Józefa Baniaka. Poznań 2001 s. 89-106.
 10. Materiały można przekazać osobiście - Wydział Teologiczny UAM (ks. prof UAM dr hab. Mieczysław Polak), ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań lub e-mail mpolak@amu.edu.pl
 11. Czasopismo „Teologia Praktyczna” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW z 2015 r.  Za umieszczoną w TP publikację naukową autor otrzymuje 8 punktów 

 

 

Procedura zabezpieczenia przed „ghostwriting”

 

W trosce o naukową rzetelność publikacji redakcja „Teologii Praktycznej” wprowadza procedurę zabezpieczenia przed „ghostwriting”.  Szczegółowe omówienie znaleźć można w zamieszczonym poniżej wyjaśnieniu MNiSW, którego treść redakcja całkowicie potwierdza. W przypadku  zaistnienia któregokolwiek z wyliczonych w tym wyjaśnieniu problemów, autorzy są proszeni o dołączenie do przesłanego artykułu odpowiedniej deklaracji potwierdzonej własnoręcznym podpisem.

 

„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

 

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

 

1. Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce”.